Drahomíra Znamenáčková

\"\"   Obchodní podmínky

 

I.  Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

 

          Tyto obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „OP“) platí pro nákup produktů a služeb i přes webové rozhraní www.drahomira-znamenackova.czwww.harmony-dz.cz , které provozuje:

Drahomíra Znamenáčková;

Adresa: nám. lípy svobody 132, 281 63 Černé Voděrady

IČ: 41975359 (neplátce DPH)

zapsaná v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Říčany, pod číslem jednacím OOŽÚ/3207/2009/Oli/2;

registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“): 00064699;

kontaktní telefon: +420 775 142 825;

kontaktní e-mail: znam@harmony-dz.cz

 

dále též jen jako „Prodávající“.

          Na stránkách www.drahomira-znamenackova.cz  a www.harmony-dz.cz a na souvisejících stránkách, na které je odkazováno (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“), jste si patrně již přečetli podrobnosti o mých produktech.

          Pro ulehčení orientace uvádím zde v OP členění produktů do 4 hlavních kategorií, označených písmeny „A“ až „D“. Specifika týkající se jednotlivých produktů v rámci kapitol OP jsou také označena příslušnými písmeny „A“ až „D“. 

A        on-line tréninky poskytované např. formou eBooku nebo webináře, dále též jen jako „kurz“, „digitální obsah“ nebo „produkt“

B        „živé“ akce provozované např. formou kurzu, semináře, workshopu, přednášky, dále též jen jako „kurz“ nebo „produkt“

C        cvičení, dále též jen jako „produkt“

D        masérské, rekondiční a regenerační služby, dále též jen jako „terapie“ nebo „produkt“

          Masérské, rekondiční a regenerační služby poskytuji na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících mou odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

          OP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než některý z mých produktů koupíte. Prosím, přečtěte si OP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v úvodní části tohoto dokumentu. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi.

          V případě produktů A=on-line tréninků a B=„živých“ akcí mi tím, že v objednávkovém formuláři kliknete na tlačítko „ODESLAT“, zároveň dáváte informaci, že jste OP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem obchodu, jaký popisují OP. Před vlastní objednávkou zaškrtáváte také políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si OP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

          V případě produktů C=cvičení a D=terapií objednáním konkrétního termínu telefonicky, osobně a nebo e-mailem, také i nákupem poukazu a nebo permanentky, projevujete svůj souhlas s OP.

 

Kdy se OP použijí a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě

OP se použijí:
1) pro prodej produktů typu A a B přes webové rozhraní www.drahomira-znamenackova.cz  a www.harmony-dz.cz a další webové stránky, na které můžete být z tohoto webového rozhraní přesměrováni (v případě on-line tréninků a „živých akcí“).

2) pro prodej produktů typu C a D na základě telefonického, osobního a nebo e-mailového objednání (cvičení a terapie).

          Samotný nákup produktů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. OP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu OP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

 

Obsah OP:

I.        Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek

II.      Důležité pojmy (definice)

III.    Objednávka a uzavření kupní smlouvy

IV.     Cena produktů a platba

V.      Dodací podmínky

VI.    Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet 

VII.  Odstoupení od kupní smlouvy

VIII. Záruka, práva z vadného plnění

IX.    Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

X.      Závěrečná ustanovení

 

II.  Důležité pojmy (definice)

 

Kdo je Kupující / Klient

          Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů.

          Při koupi on-line tréninku se jedná o poskytnutí tzv. digitálního obsahu (je to pojem používaný přímo občanským zákoníkem).

          Klientem je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní se mnou uzavře smlouvu o poskytování služeb – „živého“ kurzu nebo přednášky (dále obojí jen „kurz“) a nebo telefonicky objedná cvičení a nebo terapie. Pro přehlednost bude v dalším textu o obou psáno jako o „Kupujícím“ a oba typy smluv budou souhrnně označovány jako „Smlouva“. Pokud se některé ustanovení bude týkat jen jednoho typu smlouvy, bude označena celým názvem.

          I když předpokládám, že typickým Kupujícím, klientem, který si produkty koupí, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba, často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

 

Kdo je spotřebitel

          Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel. 

 

Jakou smlouvu spolu uzavíráme

          Na prodej on-line tréninků je uzavírána Kupní smlouva. Na prodej a realizaci kurzů, cvičení a terapií je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto OP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní), jejím přijetím z mé strany a těmito OP. V případě cvičení a terapií je termín návštěvy potřeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně nebo e-mailem. Dohodnutý termín, potvrzený z mé strany, je závazná objednávka.

          Jak jste se již mohli dočíst i výše, součástí Smlouvy jsou tyto OP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením OP.

 

Co je spotřebitelská smlouva

          Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní Kupující. Protože si však vážím všech svých klientů, poskytuji i Kupujícím, kteří nejsou spotřebiteli, řadu práv nad rámec zákonných povinností (zejména jde o odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu). Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v OP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 

Co je smlouva uzavřená distančním způsobem

          Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

 

Jakými právními předpisy se smluvní vztah mezi námi řídí

          Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“= zkratka pro „nový občanský zákoník“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Vše ve znění pozdějších předpisů.

 

III.  Objednávka a uzavření smlouvy

 

Pro produkty typu  A a B (on-line trénink, „živé akce“)

          Jako Kupující objednáváte produkty přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním tam umístěného objednávkového formuláře. 

          Na webovém rozhraní www.drahomira-znamenackova.cz  a nebo www.harmony-dz.cz  naleznete podrobný popis produktů, jejich obsah s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Prezentace produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

          Pro objednání produktů přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte informace o objednávaném produktu (výběrem dané položky ve formuláři a případně uvedením počtu), vyplníte své kontaktní údaje pro fakturaci (např. jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) a vyberete způsob úhrady. Každý produkt má svůj vlastní objednávkový formulář.

          Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

          O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto e-mailu potvrzujícího obdržení vaší objednávky jsou platné obchodní podmínky ve formátu PDF. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky, její součástí (přílohou) je i zálohová faktura na produkt. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je v případě objednávky on-line tréninku Kupní smlouva uzavřena. 

          V případě objednávky „živé“ akce je pro uzavření Smlouvy o poskytování služeb a váš nárok na místo na kurzu nutné i uhradit cenu kurzu, na základě pokynů uvedených k zálohové faktuře. Smlouva je v případě kurzů uzavřena až okamžikem, kdy je na můj účet připsána úhrada ceny kurzu. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na můj kontaktní e-mail uvedený v úvodu těchto OP.

          V případě pochybností vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nebudu zabývat.

          Objednávat produkty přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 

Pro produkty typu C (cvičení) 

          V případě cvičení je termín návštěvy potřeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně nebo e-mailem. Dohodnutý termín, potvrzený z mé strany, je závazná objednávka.

 

Pro produkty typu D (terapie)

          Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky, osobně nebo e-mailem. Dohodnutý termín, potvrzený z mé strany, je závazná objednávka.

          Pokud se z vážných důvodů nemůžete v dohodnutém termínu na terapii dostavit, informujte mě, prosím, o tom předem telefonicky, nejpozději však 24 hodin před zahájením masáže. Pozdější přeobjednání považuji za absenci klienta.

 

IV.  Cena produktů a platba

 

Cena

          Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním produktů nejsou. Cena v době objednání produktů je tedy cenou konečnou.

          Sjednanou kupní cenou (dále též jen „cena“) je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 

Platba

Pro produkty typu A a B (on-line trénink, „živá“ akce) je možné sjednanou cenu uhradit následujícími způsoby:

          - bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán, resp. potvrzena vaše účast na kurzu, je-li objednáván kurz.

          - bezhotovostně on-line platební kartou nebo tzv. rychlým on-line bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti ThePay.cz, s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ThePay.cz, s.r.o.. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

          Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 

Pro produkty typu C a D (cvičení, terapie) je možné sjednanou cenu uhradit předem na bankovní účet uvedený na webu v kontaktech ZDE.

          Pro úhradu produktů typu C a D (cvičení a terapie) můžete použít i Poukaz na regenerační služby, dále jen „Poukaz“.

          U poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh a rozsah produktu dohodnout při sjednávání termínu terapie a cvičení, nebo před zahájením terapie a cvičení. Popis jednotlivých terapií a cvičení najdete na webových stránkách www.drahomira-znamenackova.cz  a www.harmony-dz.cz. Platbu poukazem je nutno nahlásit před začátkem terapie a nebo cvičení pro ověření platnosti.

          Poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní počet terapií. Nevyčerpanou hodnotu poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Lhůta použitelnosti poukazu činí dvanáct měsíců od data prodeje, uvedeného na poukazu. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

          Pro úhradu produktů typu C (cvičení) můžete použít permanentku, což je předplacených 10 lekcí s platností 3 měsíců. Permanentka není vázaná k jednotlivým lekcím, je přenosná na lekce. Zároveň je přenosná i na cvičící. To znamená, že si můžete např. zarezervovat místo s kamarádkou na jakoukoliv vypsanou lekci cvičení a čerpat společně 2 lekce na jednu permanentku.

 

Splatnost kupní ceny 

Pro produkty typu A a B (on-line trénink, „živá“ akce) platí, že v případě bezhotovostního převodu je kupní cena splatná do 14 dní od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Pouze připomínám, že nejsem povinna vám produkt dodat dříve, než uhradíte sjednanou cenu, resp. u kurzů potvrdit vaše místo na kurzu. U kurzu musí být platba vždy uhrazena před konáním kurzu.

          V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám po přijetí platby vystavím a na e-mail uvedený v objednávce zašlu fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním e-mailem.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

          Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

 

Pro produkty typu C a D (cvičení, terapie) platí platba předem.

 

V.  Dodací podmínky

 

Pro produkty typu A – dodání on-line tréninků

          Při koupi on-line tréninku vám po uhrazení ceny bude vytvořen uživatelský účet na webovém rozhraní a budou vygenerovány a na elektronickou adresu uvedenou v objednávce zaslány přístupové údaje k vašemu uživatelskému účtu (podmínky užívání jsou uvedeny v čl. VI těchto OP). Po přihlášení s využitím přístupových údajů vám bude digitální obsah (on-line trénink) dodán zpřístupněním členské sekce.

          A nebo vám produkt zašlu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce formou přílohy a nebo odkazu.

          Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude vám on-line trénink dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby on-line platební kartou nebo rychlým on-line převodem bude dodán obratem po provedení platby. Veškeré bonusy vám budou zaslány či zpřístupněny spolu s on-line tréninkem, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak.

          S ohledem na charakter produktu coby on-line tréninku nevznikají a tedy ani nejsou účtovány žádné náklady na dopravu či dodání.

          Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, abych mohla provést nápravu.

          Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII. těchto OP (Záruka, práva z vadného plnění).

          Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF a přehrávání video a audio souborů (podrobnosti obsahuje čl. VI. těchto OP).

          Vzdělávací materiály a informace

          Předmět koupě je produktem mého duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez mého souhlasu. Uzavřením kupní smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou Kupujícího a já za ně nenesu žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice.

 

Pro produkty typu B – dodací a storno podmínky kurzů („živých“ akcí)

          Kurz bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat kurz za podmínky řádné úhrady celé ceny. Jako Prodávající jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky kurzu, např. čas konání, místo konání v rámci stejné lokality, přičemž vás o tom co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu.

          Kurz se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců mnou stanovený. V opačném případě či zásahu vyšší moci si vyhrazuji právo kurz zrušit. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

          V případě vážné zdravotní indispozice lektora proběhne kurz pro všechny řádně přihlášené účastníky v náhradním termínu, který bude nahlášen minimálně 21 dní předem. Pokud se přihlášení účastníci nebudou moci v novém termínu zúčastnit, bude jim vráceno 100% z ceny kurzu zpět. Další storno podmínky poté běží stejně jako u řádného termínu a účastníci budou o novém termínu informováni minimálně 21 dní předem. 

          Na kurz můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Kupující zúčastnit objednaného kurzu, za předpokladu, že je to vzhledem k obsahu kurzu přípustné a možné. O účasti náhradníka vždy rozhoduje Prodávající. Proto v případě, že chcete za sebe vyslat náhradníka, mě prosím, co nejdříve e-mailem na znam@harmony-dz.cz kontaktujte s požadavkem na schválení účasti náhradníka.

          Vzdělávací materiály a informace

          Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Kupujících. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

          Kupující, Prodávající i lektor účastnící se kurzů, berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat. Zde vás odkazuji na dokument „Ochrana osobních údajů“, kde jsou podrobně uvedeny zásady práce s osobními údaji z mé strany.

          Odpovědnost v průběhu kurzu

          Kupující je v celém průběhu kurzu za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Kurz není náhražkou za lékařskou či jinou zdravotní péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu kurzu podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Účastníci zejména informují lektora o jakýchkoli zdravotních obtížích, které v průběhu kurzu mají a ihned mu ohlásí případné změny.

          Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání kurzu.

          Během lekcí je zakázáno pořizovat jakýkoliv video a audio záznam ze strany Kupujícího. 

          Kupující jsou povinni při účasti na kurzu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněna Kupujícího vyloučit z účasti na kurzu či jeho části v případě, že Kupující nerespektuje tyto OP a v důsledku toho jakkoliv poškodí průběh kurzu, ostatní účastníky či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. zejména chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Kupujícího z kurzu nemá Kupující nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.

          Storno podmínky

          V případě, že by kurz byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Kupující jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení kurzu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena na vámi udaný bankovní účet.

          Jako Kupující jste oprávněni svoji účast na kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu kurzu a zrušíte účast nejpozději 15 dní před konáním kurzu, vrátím vám 90% zaplacené ceny. Pokud účast zrušíte v době 14 až 8 dní před konáním kurzu, vrátím vám 50% zaplacené ceny. Při zrušení účasti v době 7 a méně dnů před zahájením kurzu, vám nebude zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat po domluvě se mnou náhradníka, umožňuje-li to obsah a charakter kurzu.

          Souhlas s pořizováním a užitím fotografií a video nebo audio záznamů

          Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a video nebo audio záznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech.

          V každém případě vždy, přímo na místě, ústně dotazem ověřuji souhlas s pořízením a užitím takové dokumentace na mých stránkách, příp. v mých e-mailových sděleních.

          Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na mou e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou v úvodu těchto OP.

          U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

          Zde vás odkazuji na dokument Ochrana osobních údajů, kde jsou podrobně uvedeny zásady práce s osobními údaji z mé strany.

Produkty typu a C a D (cvičení a terapie) vám dodám osobně na určené adrese a v předem domluveném termínu.  

          Pokud by se cvičení nebo terapie nemohla uskutečnit z mé strany, v takovém případě vždy klienta neprodleně informuji prostřednictvím SMS.

          Dostavíte-li se max. 15 minut po dohodnutém termínu, provedu terapii ve zkráceném rozsahu tak, že skončí v původně stanoveném čase. Pozdější příchod na masáž považuji za absenci klienta.

          To samé platí pro cvičení.

          V případě nepřítomnosti nebo příchodu na masáž se zpožděním delším než 15 minut mohu po klientovi požadovat úhradu hodnoty rezervované doby ve výši objednané masáže, případně bude rovnou odečtena z hodnoty poukazu.

          Klienta mohu odmítnout v těchto případech:
a) když se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) když se dostaví v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) když se dostaví se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) když se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) když se během objednávání termínu vyjadřuje nepřístojným způsobem.

          Předčasně ukončit terapii nebo cvičení mohu, pokud se:
a) u klienta objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) u klienta objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek
c) u klienta objeví zjevné příznaky zdravotních problémů
d) bude klient přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem.

          Doprovod a přístupnost

          Masírovanou osobu starší 18 let lze v případě potřeby doprovodit a doprovod může být přítomen po celou dobu terapie, pokud se na místě nedohodneme jinak, dle aktuální situace a potřeb klienta. 

          Dětem do 15ti let poskytuji terapie pouze za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců.

          Mladistvým 16-18 let poskytuji terapie za doprovodu a fyzické přítomnosti jednoho ze zákonných zástupců, neurčíte-li si sami jinak.

          Přístup je bezbariérový.

          Osobní věci a cennosti

          Během celé terapie je prostor provozovny zajištěn proti vstupu třetí osoby. Provozovatel však za jakékoliv případné ztráty věcí klienta před masáží, během masáže i po masáži neručí. (Například pokud si sundáte šperk, není v mé moci hlídat, kam jste si ho dali, zda někde nezůstal odložený a zapomenutý. Ani to, jestli ho někdo, z dalších klientů neodnesl. Nemůžete po mě chtít, abych poté obvolávala klienty, co přišli po vás, zda něco neukradli...)

          Odpovědnost v průběhu terapie a cvičení

          Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník souhlas se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra, cvičitele a nebo lektora.

 

VI.  Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem, uživatelský účet

 

          Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.

          Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu PDF. K přehrání obsahu v on-line tréninku ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup.

          Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Garantuji vám, že digitální obsah bude pro vás v členské sekci přístupný minimálně 1 rok od jeho zakoupení a v případě, že by byl přesunut na jiné webové rozhraní či jakkoli změněny přístupové údaje, obratem vám tyto nové přístupové údaje nebo změnu webové adresy sdělím.

          Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí, zkušeností a roků praxe.

          Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu, byť se vám snažím předat ty nejúčinnější informace a postupy srozumitelnou formou.

          Uživatelský účet

          Po zakoupení on-line tréninku obdržíte po úhradě ceny přístupové údaje k přihlášení do vašeho uživatelského účtu, tak, jak je uvedeno v části o dodacích podmínkách (čl. V. těchto OP).

          Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

          V případě závažného porušení vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto OP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž v případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv jsem oprávněna vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit, v případě závažného porušení těchto povinností i bez předchozího upozornění.

 

VII.  Odstoupení od kupní smlouvy

 

          Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání on-line tréninku.

          V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na znam@harmony-dz.cz nebo odesláno poštou na mou adresu, uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupit lze i vyplněním dokumentu, který naleznete zde. V případě použití vzorového dokumentu vám bez zbytečného odkladu potvrdím jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

          Protože mi záleží na vaší spokojenosti, poskytuji vám nad rámec zákonných povinností garanci spokojenosti. Máte možnost ve lhůtě do 21 dnů od zahájení kurzu odstoupit bez uvedení jakéhokoli důvodu, pokud kurz nesplní vaše očekávání. V takovém případě mě, prosím, o uplatnění garance spokojenosti informujte elektronicky na znam@harmony-dz.cz nebo písemně na adresu uvedenou v úvodní části těchto OP. V informaci uveďte, že využíváte právo ve 21denní lhůtě (nebo jiné lhůtě, je-li na webovém rozhraní u kurzu uvedena pro tento případ jiná než 21denní lhůta) odstoupit od smlouvy v rámci garance spokojenosti a přiložte, prosím, pokud možno i doklad o koupi produktu nebo sdělte alespoň datum nákupu, vaše identifikační údaje a údaj o tom, jaký produkt jste zakoupili. Pokud splníte podmínky garance, vrátím vám kurzovné do 14 dnů od uplatnění garance spokojenosti, na vámi uvedený bankovní účet.

          Při odstoupení od Kupní smlouvy jsem oprávněna vám ihned po odstoupení od Kupní smlouvy znepřístupnit uživatelský účet a přístup do on-line tréninku.

          V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny v době splatnosti, následujícím dnem po splatnosti dojde k ukončení smluvního vztahu mezi námi a zaniká tak váš závazek uhradit cenu a můj závazek dodat vám on-line trénink. Na blížící se splatnost zálohové faktury vás upozorním e-mailem.

          V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se kurzů) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B těchto OP).

          Jak vy jako Kupující, tak já jako Prodávající jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem.

 

VIII.  Záruka, práva z vadného plnění

 

          Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.

          Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

          Jako Prodávající vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Bez ohledu na to, zda jste spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

          V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Kupní smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopná vám nový nebo po opravě funkční produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu jako vady mohou přicházet v úvahu především nedostupnost obsahu či chybějící část.

          Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, pokynů či doporučení.

          Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.

          Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit e-mailem na moji elektronickou adresu znam@harmony-dz.cz, nebo zaslat písemně na adresu uvedenou v úvodní části těchto OP. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

IX.  Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 

          Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mé činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese podpora@drahomira-znamenackova.cz nebo na adrese uvedené v úvodní části těchto OP.

          Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

          Pokud mezi námi jako Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X.  Závěrečná ustanovení

 

          Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

          Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.

          Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto OP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

          Účinnost

          Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 21. 5. 2018.

          Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.drahomira-znamenackova.cz popřípadě e-mailem. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 

Ochrana osobních údajů

© 2018 Drahomíra Znamenáčková   \"\"