Drahomíra Znamenáčková

\"\"   Ochrana osobních údajů

 

          Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

          Seznamte se, prosím, s ochranou, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)).

 

Kdo je správce

 Drahomíra Znamenáčková,

Adresa: nám. lípy svobody 132, 281 63 Černé Voděrady

IČ: 41975359 (neplátce DPH)

zapsaná v živnostenském rejstříku, úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona je Městský úřad Říčany, pod číslem jednacím OOŽÚ/3207/2009/Oli/2;

registrovaná u Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“): 00064699;

kontaktní telefon: +420 775 142 825;

kontaktní e-mail: znam@harmony-dz.cz;

a provozuji webové stránky  www.drahomira-znamenackova.czwww.harmony-dz.cz.

          Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak a kým budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem. Jako správce zaručuji, že všechny mnou zvolené osoby/zpracovatelé zachovají mlčenlivost o poskytnutých osobních údajích a neposkytnou je žádné třetí osobě, s výjimkou případů, kdy tak výslovně ukládá zákon.

          Zpracovávám jen osobní údaje, které mi svěříte z vlastní vůle, a to po dobu do odvolání vašeho souhlasu.

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

          Osobní údaje jsou veškeré údaje, které z vlastní vůle vyplníte jako návštěvník mých webových stránek v některém zde umístěném formuláři a odešlete je stisknutím příslušného tlačítka na můj e-mail nebo do registračního a objednávkového systému, tedy zejména jméno, příjmení či obchodní firmu, adresu, e-mailový kontakt, IČ, DIČ a telefonní spojení. V případě osobní konzultace a „živých“ akcí (např. cvičení, seminářů a kurzů), jsou to i údaje sdělené účastníky osobně a v rámci jejich konání a v souvislosti s účastí na takové akci (nejčastěji telefon pro volání a SMS komunikaci).

          Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami z vlastní vůle, po dobu do odvolání vašeho souhlasu, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy

          Vaše osobní údaje zejména: e-mail, jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, telefon potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd.). V případě terapií a cvičení používám vaše telefonní číslo k domluvení termínu a detailů poskytnutí služby prostřednictvím volání nebo SMS.

  • vedení účetnictví

          Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing => zasílání newsletterů

          Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu = zasílání obchodních sdělení.

          Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť na základě vašeho přihlášení, důvodně předpokládám, že vás tyto novinky zajímají.

          Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, který jste udělili vyplněním formuláře na některé z mých webových stránek, a to přímo pro odběr novinek.

          V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Pořizování a užití fotografií a video nebo audio záznamů

          Přihlášením na kurz a zaplacením jeho ceny dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a video nebo audio záznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech.

          V každém případě vždy, přímo na místě, ústně dotazem ověřuji souhlas s pořízením a užitím takové dokumentace na mých stránkách, příp. v mých e-mailových sděleních.

          Tento souhlas jste oprávněni hned po dotazu osobně nebo kdykoli později písemně odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na moji e-mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše.

          U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 

Cookies

          Cookies jsou krátké textové soubory, které vytváří webový server a ukládá je ve vašem počítači prostřednictvím internetového prohlížeče (Internet Exporer, Firefox, Chrome atd.). Slouží k tomu, aby později, když se vrátíte na stejný web, prohlížeč poslal uloženou cookie zpět na server a ten tak získal všechny informace, které si u vás předtím uložil. (V praxi se to projevuje například tak, že máte předvyplněné přihlašovací jméno do formuláře - váš prohlížeč si je totiž pamatuje z vaší minulé návštěvy).

          Při procházení mých webových stránek se zaznamenává např. vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.

          Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

          Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

          Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

          Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

          Osobní údaje zpracovávané manuálně jsou ukládány v uzavřených prostorách, elektronicky zpracovávané údaje jsou chráněny přístupovými hesly. V obou případech jsou přijata i technickoorganizační opatření k zajištění ochrany před přístupem neoprávněných osob k údajům.

 

Předání osobních údajů třetím osobám

          K vašim osobním údajům mají přístup jen moji zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

          Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují.

          V takovém případě při výběru kladu na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

          Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

          V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: podpora@drahomira-znamenackova.cz, nebo použijte kontaktní údaje uvedené v úvodní části tohoto dokumentu.

          Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. V takovém případě mi napište, mé kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části tohoto dokumentu.

          Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

          Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účel zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

          Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 14 dní.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

          Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

          V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh.

          V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na vámi uvedený e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

          Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

          Přivítám, když nejprve informujete o tomto vašem podezření mě, ať se mohu o případné nedopatření nebo pochybení postarat a napravit jej.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

          E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu.

          Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, který jste udělili vyplněním formuláře na některé z mých webových stránek, který je přímo určený pro odběr novinek.

          V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

          Dovoluji si Vás ujistit, že moji zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů.

          Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

          Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně, pokud tak přímo neukládá zákon.

 

Upozornění k veřejně přístupným údajům

          Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, chráníme přesně tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

          Vezměte ovšem, prosím, na vědomí, že pokud jakýkoli údaj, který se vás týká, napíšete na veřejně dostupné stránky, např. do chatu, stránky s referencemi, diskuze na fóru, jsou viditelné všem návštěvníkům dané stránky. Proto na takové stránky neuvádějte žádné údaje, které nechcete dát veřejně k dispozici (včetně např. svého e-mailového kontaktu či telefonu).

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018.

 

Obchodní podmínky

© 2018 Drahomíra Znamenáčková   \"\"